Wedstrijd Reglement

Torhout 17 MEI 2019
ALGEMEEN REGLEMENT “BATJES SPAARACTIE” BACK IN TIME

ARTIKEL 1
Torhout Handelt, Stad Torhout, Bazuin bvba, De Kerngroep, (4 vernoemde als “de organisator) organiseren een spaaractie met aankoopverplichting onder de naam “Back in Time”, dit in samenwerking met Stad Torhout.
De afbeeldingen van de te winnen prijzen zowel in de campagne als op locatie dienen als promomateriaal en zijn enkel ter illustratie.
De actie heeft als doel de producten verkocht bij de deelnemende handelaars van Torhout te promoten. De spaaractie begint op 3 juni en eindigt op 16 juni 2019.
De spaaractie staat onder toezicht van Meester Paul Bruloot, gerechtsdeurwaarder te Torhout. In geval van betwisting gelden zijn beslissingen zonder verhaal.

ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze spaaractie. Het loutere deelnemen aan deze spaaractie houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.
De actie is enkel geldig voor KMO,  kleinhandelaars en horeca. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verspreiden van deelnemingsformulieren buiten de gemeente Torhout. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het laattijdig binnengeven van de deelnemingsformulieren. De afspraken naar prijzen zijn niet bindend en zullen uiteindelijk volgens budget van organisatie worden uitgevoerd.

ARTIKEL 3
De spaaractie staat enkel  open voor iedere deelnemende handelaar.
Worden uitgesloten van deelname aan de spaaractie:
– alle personen die een inbreuk plegen op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de spaaractie (zoals het op onrechtmatige of frauduleuze manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.)
De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden ten aanzien van de organisator. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer die vals speelt, waarvan vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit reglement schendt, van deelname uit te sluiten.

ARTIKEL 4
De spaaractie verloopt uitsluitend via deelnemers van de spaaractie in Torhout.
Bij iedere aankoopschijf door de handelaar te bepalen, inclusief BTW ontvangt de klant een invulformulier. de Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet naleven van deze regel door de deelnemende handelaars. Deze moet volledig ingevuld gedeponeerd worden in de daarvoor voorziene spaarboxen bij de deelnemende handelaars van de de Batjes te Torhout en dit uiterlijk op 16 juni 2019 afsluitdatum tot uiterlijk 17 uur.  Trekking start om 18 uur. De locatie van de spaarboxen is enkel bij de deelnemende handelaars.
De winnaar wordt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder of de burgemeester getrokken uit alle tijdig ingediende deelnemingsformulieren. De winnaar moet aanwezig zijn onder de toeschouwers om kans te maken op de de hoofdprijzen. Prijzen tot 50 euro is geen aanwezigheid van de winnaar nodig, deze zal na de trekking verwittigd worden via de gegevens van het deelnemingsformulier.

ARTIKEL 5
De te winnen prijzen zijn:
–    Hoofdprijzen: 1° Scooter t.w.v. 2400 euro 2° Elektrische fiets t.w.v. 2000 euro, Prijs 3° Elektrische fiets t.w.v. 2000 euro. 4° 1000 euro aan Torhoutbonnen, andere prijzen waardebonnen van 50 euro bij de deelnemende handelaars. Geldigheidsduur en inroepen van een aankoopverplichting is op verantwoordelijkheid van de handelaar.

Bazuin bvba en Stad Torhout kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband
houden met een gewonnen prijs.
De verzekering, taksen en alle andere kosten noodzakelijk om de hoofdprijs te kunnen gebruiken op de openbare weg zijn ten laste van de winnaar.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

ARTIKEL 6
De prijzen worden enkel toegekend aan de winnaars die aan de voorwaarden van huidig reglement voldoen.

ARTIKEL 7
Bij de het afhalen van de prijzen dienen de winnaars zich te identificeren.
Wanneer het gaat om een:
– rechtspersoon, kan enkel de wettelijke vertegenwoordiger de prijs in ontvangst nemen, via het voorleggen van zijn identiteitskaart en een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit zijn bevoegdheid blijkt.
– een natuurlijk persoon, dan dient deze een kopij van de identiteitskaart voor te leggen.

ARTIKEL 8
Deelname aan de spaaractie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht van het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Er kan op dit vlak geen enkele aansprakelijkheid ten laste van Bazuin bvba en Stad Torhout gelegd worden.
De organisatoren van deze spaaractie behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de spaaractie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. Onvoldoende deelname van de handelaars te Torhout kan een reden zijn om de actie te annuleren.

ARTIKEL 9
De Bazuin bvba en Stad Torhout en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam, telefoon, adres en email bekomen op de ingevulde deelnemingsformulieren evenals van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden en het verwittigen van de winnaar.

ARTIKEL 10
Elke klacht in verband met huidige spaaractie moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van Bazuin bvba, Bruggestraat 113, 8820 Torhout. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld en aangetekend verstuurd zijn zullen niet behandeld worden.
De organisatoren beslissen soeverein over eventuele interpretatie- of toepassingsproblemen van onderhavig reglement, of over geschillen die zouden kunnen rijzen bij de uitvoering van de spaaractie.
Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Veurnse rechtbanken.

ARTIKEL 11
Het reglement is online te raadplegen op website: www.batjestorhout.be

ARTIKEL 12
De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden maar dit enkel ter promotie van de producten van de deelnemende handelaars. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.

ARTIKEL 13
De uitgereikte prijzen “Torhoutbonnen” kunnen enkel ingeruild worden bij de Torhoutse handelszaken die de actie Torhoutbonnen ondersteunen.

ARTIKEL 14
De gewonnen prijzen vallen onder de garantiewetgeving, daardoor zijn de handelaars die de prijzen aanboden of verkochten aan Bazuin bvba en Stad Torhout verantwoordelijk voor de garantie.

Opgemaakt te Torhout op donderdag 17 mei 2019